ادرس

    آدرس:

خـــیابــان شـــریـــعتی، بین ســــید خـــندان و هــــمت،

مقـــــابل پــــارک شــریــعتی ، نبــــش کوچه پیــــروز،واحــد ۱۰۰۱، طـــــبقه دوم ، واحــد ۱۲

ساعات حضور :    همه روزه عصرها

 شماره برقراری تماس: 

 ۰۲۱-۲۲۸۶۴۶۰۰  

  ۰۲۱-۲۲۸۶۰۶۸۸ 

۰۹۰۲۸۲۸۶۶۱۶   

۰۹۳۵۵۵۷۹۴۷۶